AKTUALNOŚCIKOMUNIKAT
Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujących od 1 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.

14.01.2016 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ogłasza zatwierdzone Uchwałą Nr 118/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom obowiązujące od dnia 1 lutego 2016r. do dnia 31stycznia 2017r.

 

  L.p.

       Grupa taryfowa

                        Rodzaj usługi

 Cena netto

Cena brutto

zawierająca podatek VAT

  1

                 2

                                  3

           4

        5

 

 1.

 

Gospodarstwa domowe,

jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

 

   Dostawa wody

                          

   3,43 zł/m³

 

   3,70 zł/m³

 

   Odprowadzanie ścieków

                       

   5,60 zł/m³

 

   6,05 zł/m³

 

 

  2.

 

Inni odbiorcy

     Dostawa wody

   3,90 zł/m³

   4,21 zł/m³

 

Odprowadzanie ścieków

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 nie wyższej niż 400 mg  02/l – opłata podstawowa

 

 

 

 

    5,94 zł/m³

 

 

 

 

   6,42 zł/m³

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 powyżej 400mg  02/l – opłata dodatkowa

 

 

 

1,56 zł/kg

BZT5

 

 

 

1,68 zł/kg

BZT 5

 

  3.

Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych

  Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za okres rozliczeniowy

 

       2,90 zł

 

   3,13 zł

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy o z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 117/15 z dnia 29 grudnia 2015r. udzieliła gospodarstwom domowym, jednostkom oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych dopłatę do ceny:

  • ścieków - 0,42 zł/m3 (netto) z VAT - 0,45 zł/m3

Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców uwzględniające wyżej wymienioną dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych, jednostek oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

Jm

Cena netto

Cena z podatkiem VAT

Dostawa wody

zł/m3

3,43

3,70

Odprowadzanie ścieków

zł/m3

5,18

5,60

Łącznie

zł/m3

8,61

9,30

 

 


Odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu.” 

05.01.2016 

Dnia 15 grudnia 2015 r. nastąpił końcowy odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu.” 
Zadanie zostało wykonane w okresie od 06.11.2015 r. do 15.12.2015r. przez Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o., za kwotę 119 560,48 zł netto.

| więcej ... |


Odbiór zadania pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogoźnickiej w miejscowości Goczałków, Gmina Strzegom” 

04.01.2016 

Zgodnie z zawartą w dniu 06 listopada 2015 r. umową pomiędzy Zamawiającym tj. Spółką WiK a Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy, w dniu 15 grudnia 2015 r. nastąpił końcowy odbiór zadania pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogoźnickiej w miejscowości Goczałków, Gmina Strzegom” za kwotę 51 750,78 zł netto.

| więcej ... |


WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończyła zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. Granica, Goczałków Górny, Bartoszówek" 

04.01.2016 

Z końcem grudnia 2015 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończyła zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. Granica, Goczałków Górny, Bartoszówek" z udziałem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strzegom w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych podłączenia.

| więcej ... |


Wyłoniono Wykonawcę studni awaryjnej nr 11B dla studni nr 11A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach   

04.01.2016 

W dniu 29 grudnia 2015r. w wyniku przetargu publicznego wyłoniono Wykonawcę studni awaryjnej nr 11B dla studni nr 11A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach. 
Prace, których wartość wg oferty Wykonawcy wynosi 101 tys. zł netto, potrwają do 15 lutego 2016r. a wykonywać je będzie Zakład Studniarski BRUNO z Wrocławia. Studnia awaryjna 11B odwiercona zostanie w odległości około 12-15 m na północny-zachód od studni 11A.

| więcej ... |


Wybrano wykonawcę zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu”.   

16.11.2015 

Dnia 26.10.2015r. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu”. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC o długości około 289,00 mb wraz z odcinkami ks DN 160 PVC o długości 111,80 mb. Odcinki doprowadzone zostaną na teren nieruchomości i zakończone studniami inspekcyjnymi w odległości ok. 3,0 m od granicy działki. 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE 

27.10.2015 

Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, 
58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7 
 
z a p r a s z a 

uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.
 

| więcej ... |


Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i na terenie wsi Żółkiewka – Wiatrak  

27.10.2015 

W wyniku postępowania przetargowego Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu wyłoniła Wykonawcę zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak”.

Wykonawcą ww. robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

| więcej ... |


Trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedle w Goczałkowie

14.07.2015 

Ku końcowi zbliża się inwestycja pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie".
W ramach ww. zadania wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej DN110 PE o długości 219,20 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200/160 PVC o łącznej długości 255,10 mb.

| więcej ... |


Zakończono budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku 

10.07.2015 

Dnia 24 czerwca 2015r. nastąpił końcowy odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek - etap I".  
Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków unijnych, w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

| więcej ... |


Podpisano umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie”.

02.06.2015 

W dniu 29 maja 2015r. Spółka WiK w Strzegomiu podpisała umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie”. W ramach ww. zadania wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej DN110 PE o długości 219,20 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200/160 PVC o łącznej długości 255,10 mb.

| więcej ... |


MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STACJI W ŻELAZOWIE

26.03.2015 

W dniu 24.03.2015r. została podpisana Umowa pomiędzy Spółką WiK w Strzegomiu a Panem Wojciechem Jędrzejczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11e/39 o wykonanie prac projektowych.

| więcej ... |


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że w dniu 03 marca 2015r. została zawarta umowa na zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 pn.

 

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI BARTOSZÓWEK - ETAP 1"

13.03.2015 

Wykonawcą zadnia jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "Com-D" Sp. z o.o., 59-400 Jawor - Lider oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Rolne "Sady Dolne" Sp. z o.o, 59-420 Bolków - Partner.

Planowany termin zakończenia robót 20.05.2015 r.
I etap zadania obejmuje budowę ok. 3142,40 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość oraz współpracę ze Spółką i Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji.


INFORMACJA 

13.03.2015 

Informujmy, że w związku koniecznością przeprowadzenia konserwacji pomp tłocznych na stacji uzdatniania wody w Olszanach mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Strzegomia i okolic w dniu 17.03.2015 r. (wtorek) od godziny 9:00 do 13:00.

Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie studni zastępczej nr 4z na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach” 

04.03.2015 

18 lutego br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie studni zastępczej nr 4z na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach”. Wykonawcą jest firma BRUNO Zakład studniarski z Wrocławia. Trwające obecnie prace zostaną ukończone do dnia 30 kwietnia br.

Nowo odwiercona studnia 4z zastąpi uszkodzoną, przedwojenną studnię 4 st i po uzyskaniu pozytywnych wyników hydrogeologicznych stanowić będzie jedną z podstawowych studni zapewniających ciągłość dostaw wody mieszkańcom: Strzegomia, Olszan, Stanowic, Grochotowa, Międzyrzecza, Stawisk, Granicy, Modlęcina Małego, Morawy, Wieśnicy, Granicznej, Skarżyc oraz Tomkowic.

| więcej ... |


KOMUNIKAT
Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujących od 1 lutego 2015r. do 31 stycznia 2016r.

05.01.2015 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ogłasza zatwierdzone Uchwałą Nr 91/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom obowiązujące od dnia 1 lutego 2015r. do dnia 31stycznia 2016r.

 

 Lp

      Grupa taryfowa

Rodzaj usługi

Cena netto

Cena brutto
zawierająca podatek VAT

  1

                 2

                                  3

           4

        5

 

 1.

 

Gospodarstwa domowe,

jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

 

   Dostawa wody

                          

   3,37 zł/m³

 

   3,64 zł/m³

 

   Odprowadzanie ścieków

                       

   5,50 zł/m³

 

   5,94 zł/m³

 

 

  2.

 

Inni odbiorcy

     Dostawa wody

   3,84 zł/m³

   4,15 zł/m³

 

Odprowadzanie ścieków

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 nie wyższej niż 400 mg  02/l – opłata podstawowa

 

 

 

 

    5,83 zł/m³

 

 

 

 

   6,30 zł/m³

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 powyżej 400mg  02/l – opłata dodatkowa

 

 

 

1,53 zł/kg

BZT5

 

 

 

1,65 zł/kg

BZT 5

 

  3.

Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych

  Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za okres rozliczeniowy

 

       2,90 zł

 

   3,13 zł

 

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy o z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 92/14 z dnia 15 grudnia 2014r. udzieliła gospodarstwom domowym, jednostkom oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych dopłatę do ceny:

  • wody - 0,05 zł/m3 (netto) z VAT - 0,05 zł/m3
  • ścieków - 0,57 zł/m3 (netto) z VAT - 0,62 zł/m3

Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców uwzględniające wyżej wymienioną dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych, jednostek oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

Jm

Cena netto

Cena z podatkiem VAT

Dostawa wody

zł/m3

3,32

3,59

Odprowadzanie ścieków

zł/m3

4,93

5,33

Łącznie

zł/m3

8,25

8,92

 


ZAWIADOMIENIE

17.11.2014 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu zawiadamia odbiorców wody z terenu miasta Strzegomia oraz z miejscowości: Olszany, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce, Stawiska, Granica, Tomkowice i Graniczna, że w dniach od 18 listopada do 21 listopada 2014r. będą przeprowadzane prace konserwacyjne studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Olszanach.

W związku z powyższym mogą występować spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zarząd WiK Sp. z o. o. w Strzegomiu.


Nieprzyjemne zapachy w Strzegomiu i okolicy nie pochodzą z strzegomskiej Oczyszczalni Ścieków

09.09.2014 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu informuje, że rozprzestrzeniające się od pewnego czasu nieprzyjemne zapachy w Strzegomiu i okolicy nie pochodzą z strzegomskiej Oczyszczalni Ścieków.

Obecnie nie prowadzimy na terenie Oczyszczalni żadnych prac, które mogłyby w jakikolwiek sposób powodować uciążliwość zapachową.

Zastosowana nowoczesna technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, które poddawane są procesowi fermentacji metanowej w zamkniętej komorze fermentacyjnej ogranicza do minimum uciążliwość zapachową na terenie jak i w bliskim sąsiedztwie Oczyszczalni.

Osady ściekowe nie są obecnie wywożone z terenu Oczyszczalni.


OŚWIADCZENIE

21.08.2014 

Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu wydane w związku z artykułem prasowym tygodnika Nasze Miasto Strzegom pod tytułem:
"Teraz miarka się przebrała" z dnia 20 sierpnia 2014 roku.
  1. Oświadczamy, że wszystkie czynności dotyczące rozliczania różnic ilości wody dostarczonej do nieruchomości pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z roku 2006, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
     
  2. Stosowane przez Spółkę wodomierze główne będące opomiarowaniem ilości dostarczanej wody spełniają wymagania Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) i nabywane są od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
     
  3. Przyczyny powstawania różnic wodomierzowych zostały szczegółowo wyjaśnione w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację nr 1111 pana posła Wiesława Suchowiejki, znak SPS-023-1111/12 w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych. (tekst pisma dostępny na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej lub w sekretariacie Spółki na ul. Wesołej 7 w Strzegomiu).

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0D43F858 

Zarząd Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu


Trwają prace w Jaroszowie

20.08.2014 

Rozpoczęły się prace związane realizacją zadania pn.:" Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jaroszowie (dz. nr 362/30, 530/10, 530/1)".  
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca ww. robót tj. firma Zbigniew Wysoczański, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "DRÓG - ZIEM" ze Stanowic. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC o łącznej długości 165 mb.
Planowany termin zakończenia 30.09.2014r.

Końcowy odbiór zadania pn. „Budowa pompowni wody w Goczałkowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 267, 269) w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Goczałków Górny w Gminie Strzegom.”

01.08.2014 

Zgodnie z zawartą w dniu 21 maja 2014r. umową pomiędzy Zamawiającym tj. Spółką WiK a Wykonawcą tj. firmą INSTALCOMPACT Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, w dniu 31 lipca 2014r. nastąpił końcowy odbiór zadania pn. „Budowa pompowni wody w Goczałkowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 267, 269) w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Goczałków Górny w Gminie Strzegom.”

| więcej ... |


OGŁOSZENIE dla mieszkańców wsi:
Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Granica, Tomkowice, Modlęcin Mały, Goczałków Górny.

26.06.2014 

Dotyczy: Naboru wniosków na przedsięwzięcie polegające na podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) oraz budżetu Gminy Strzegom.

Informujemy, że w maju br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej tj. gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej (np. szkół).
W związku z tym, że Spółka WiK planuje przystąpić do ww. programu ogłaszamy kolejny nabór chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

| więcej ... |


UMOWA PODPISANA

26.05.2014 

Spółka WiK w Strzegomiu informuje, że w dniu 21 maja 2014r. została podpisana umowa na zadanie pn." "BUDOWA POMPOWNI WODY W GOCZAŁKOWIE (UL. OSIEDLE, DZ. NR 266, 267, 268) W CELU PODNIESIENIA CIŚNIENIA WODY NA TERENIE WSI GOCZAŁKÓW GÓRNY W GMINIE STRZEGOM."

Wykonawcą zadania jest firma : INSTALCOMPACT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62 - 080 Tarnowo Podgórne.

Termin wykonania - 31 lipiec 2014r.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

30.04.2014 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu serdecznie zaprasza na zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu zmodernizowanej w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zwiedzanie obiektu to atrakcja związana z Dniami Otwartych Funduszy Europejskich w Gminie Strzegom (1-11 maja 2014 r.) zorganizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Telewizją Polską.

Oczyszczalnia będzie udostępniona zwiedzającym w dniu 07.05.2014 r. w godz. 8.00 - 15.00.

Uczestnicy będą mogli zwiedzić obiekt, zapoznać się nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, a także wziąć udział w zajęciach przy mikroskopie.


XI spotkanie dolnośląsko – opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej

02.04.2014 

W dniu 28 marca 2014r. na Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu odbyło się XI spotkanie dolnośląsko - opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej. 

Na spotkaniu omawiano m.in. strategię działania GTS oraz poruszono temat związany z rolniczym zagospodarowaniem osadów ściekowych.

| więcej ... |


Uciążliwe zapachy z kanalizacji.

28.01.2014 

W niektórych miejscowościach naszej Gminy nastąpiła zmiana systemu odprowadzania ścieków, z systemu przewozu ścieków wozami asenizacyjnym, na system sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - pompowy. Takich sieci oddano do użytku ponad 50 km.

Budowę sieci kanalizacyjnych wykonano zgodnie z założeniami technicznymi i planami przestrzennymi z uwzględnieniem obsługi docelowej liczby mieszkańców, co powoduje że nowe kolektory ściekowe są często w początkowej fazie eksploatacji niedociążone, a prędkości przepływu ścieków są w nich zbyt niskie, aby zapewnić samooczyszczanie.

| więcej ... |


PORÓWNANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH I NOWYCH CEN W 2014r.

09.01.2014 


Koniec zadania pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów"

15.10.2013 

Z końcem listopada 2013 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończy zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów" z rozszerzeniem zadania o miejscowości Goczałków Górny oraz Graniczna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 10 października 2013r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą "Drog-Ziem", Zbigniew Wysoczański ze Stanowic.

Łączna ilość dodatkowych budynków do podłączenia wynosi 117 szt.

Osoby przyłączone do systemu kanalizacji sanitarnej w ramach w/w przedsięwzięcia zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie Spółki, pok. nr 7. Prosimy o spisanie stanów wodomierzy.

Jednocześnie przypominamy, iż wciąż trwają prace nad pierwszym etapem zadania. Po zakończeniu całej inwestycji Beneficjenci zostaną powiadomieni o kosztach oraz terminie uregulowania płatności tj. po 31.10.2013 r. dla pierwszego etapu zadania oraz po 30.11.2013r. dla rozszerzonego zadania.


INFORMACJA

11.10.2013 

W związku z często powtarzającymi się awariami na łączach telefonicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, informujemy że oprócz numeru telefonu 74/ 855-12-32 uruchomiony został dla Odbiorców naszych usług numer linii Dialog, pod którym można uzyskać połączenie:

74/ 649-41-01

Przepraszamy Odbiorców za wszelkie utrudnienia


Realizacja przedsięwzięcia pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów".

25.07.2013 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawców ww. przedsięwzięcia. W miejscowościach: Kostrza, Rogoźnica, Żelazów i Żółkiewka roboty będzie wykonywała firma "WODROL" Teodor Świątecki z Wrocławia, natomiast w: Goczałkowie, Wieśnicy, Tomkowicach, Granicy, Modlęcinie i Jaroszowie firma "BUD-KAN" Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne, Zygmunt Wysocki z Wrocławia.

W miesiącu czerwcu br. podpisane zostały umowy i rozpoczęto realizację zadań.
Obecnie trwają prace budowlane w miejscowościach Żółkiewka, Goczałków, Jaroszów oraz Wieśnica.

| więcej ... |


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1111 w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych.

21.12.2012 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 24 stycznia br., znak: SPS-023-1111/12, interpelację pana posła Wiesława Suchowiejki w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), a zatem miejscem wykonania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz należytej jakości. Wodomierz główny jest miejscem przekazania rzeczy w rozumieniu art. 544 Kodeksu cywilnego. Jest to miejsce rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej.

| więcej ... |


Działania zgodne z prawem

03.12.2012 

Na Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu ciąży obowiązek zawarcia umów w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 tekst jednolity).
 
W związku z powyższym Spółka Wodociągi i Kanalizacja zapowiedziała, że brak podpisanej umowy na daną nieruchomość o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków skutkować będzie zdjęciem wodomierza głównego.

| więcej ... |


Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu

20.11.2012 

16 listopada 2012 r. w obecności Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strzegomia, Wiesława Witkowskiego, zastępcy burmistrza Strzegomia Marka Mielczarka, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jego zastępcy Jerzego Ignaszaka i Doroty Borkowskiej prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu  sp. z o.o. odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej ,która została rozbudowana i zmodernizowana w ramach Projektu pn.” Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

| więcej ... |


 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER